Téma:   prevence a povodně

Hledáme odpověď na následující otázky:

povodeň 2002  Otázka číslo jedna.  Lze  povodním nějak předcházet? 

Fakta: Opravy a investice
Od povodní v roce 1997 bylo do oprav v povodí Moravy a Odry věnována jedna miliarda , tedy 200 milionů ročně. Plánované opravy povodí měly skončit v roce 2003 a od této doby se měly dva roky financovat preventivní opatření. V důsledku dalších povodní a při současném tempu investic, nemůže k realizaci preventivních opatření dojít.

Názory: Existují různé pohledy a tím také přístupy. Ekologický přístup více zdůrazňuje obnovu funkcí krajiny, technicky založení lidé spoléhají na technická opatření, monitorování nebo modelování průběhu povodní.

Ekologické: Je potřebné obnovit přirozenou funkci krajiny. Vysadit listnaté lesy, které zadrží několikanásobně více vody. Neničit meandry a lužní lesy.

Technické: Je potřebné přehodnotit účely přehradních nádrží, zvolit nové priority využití přehrady (energetické, rekreační, zásobování vodou x protipovodňové) a zpomalit odtok vody. Budovat poldry jako například zemědělsky využívané oblasti v krajině, vhodné jako příležitostné nádrže, sloužící k odvedení vody. Jedním z technicko-organizačních opatření je také zákaz stavění důležitých nebo obytných staveb v zátopových oblastech.

povodeň 2002Otázka číslo dvě. Existuje před povodní spolehlivá ochrana?

Fakta: množství srážek
Při poslední povodni spadlo na naše území asi 3 bilióny metrů krychlových vody. V té době mohly přehrady vltavské kaskády zadržet jen 100 milionů kubíků vody (navíc byly  naplněné z přecházející velké vody).

Názory technické:   přehrady ani kdyby byly prázdné mohou průběh povodně zmenšit nikoli eliminovat.

Fakta: přepovědi průběhu a síly povodní
Předpověď kulminace hladiny se lišila od skutečnosti jak v čase, tak odhadu průtoku.

Názory technické:   experti tvrdí, že existují způsoby jak průběh záplavy lépe spočítat nebo simulovat. V současné době je v ČR zmapována zatím jen třetina oblastí záplav.

Fakta: seznam povodní v poslední letech: doplneno.gif (900 bytes)
1997    Povodí Odry a Moravy, katastrofální povodně na Moravě a ve Slezsku.
1998   
2000   
2002    Povodí Vltavy, Berounky, Sázavy, dolního toku Labe a dalších řek, 500 letá voda, katastrofální povodně v Čechách.

Udělejte si názor sami. Podívejte se na následující čísla.

Letošní povodeň a možnosti vltavské kaskády.   doplneno.gif (900 bytes)
3000 milionů m3 odhad celkového množství vody, které kaskádou proteklo během letošní povodně
2000 milionů m3 objem povodně v roce 1890
95 milionů m3 tolik by mohla kaskáda zadržet, pokud by se přehrady naplnily nad maximální předepsanou úroveň (odhad)
95,3 milionů m3 minimální ochranný prostor (chrání před povodněmi)
1021 milionů m3 objem kaskády (bez Lipna)

Pozn. Vltavská kaskáda zkracuje postup záplav z jižních Čech do Prahy o půl dne.

přehrada objem říční kilometr
Lipno I.   309,50 mil. m3   329,543
Lipno II.   1,66 mil. m3   319,108
Hněvkovice   21,10 mil. m3   210,390
Orlík   716,50 mil. m3   144,650
Kamík   12,98 mil. m3   134,730
Slapy   celk. prostor 269,30 mil. m3   91,694
Štěchovice   10,44 mil. m3   84,319
Vrané   11,10 mil. m3   71,325


                                                                           
Pramen: Povodí Vltavy, článek Martina Uhlíře v Lidových novinách dne 17.08.2002.

Názory odborníků se liší.
docent Ladislav Satrapa z katedry hydrotechniky Stavební fakulty ČVUT v Praze: "Kaskáda by v budoucnosti mohla být řízena lépe."
ing
. Václav Báča, Povodí Vltavy "Chránit Prahu znamená zatopit část Písku, v univerzální počítač nevěřím

                                                                           Pramen: Povodí Vltavy, článek Martina Uhlíře v Lidových novinách dne 17.08.2002.

čtěte prognóza o stoleté povodni z roku 1995   (ještě před povodněmi na Moravě v roce 1997)

povodeň 2002 povodně 2002 (fotogalerie)

 

Datum poslední modifikace: 07.09.2002