V čem  nám je Irsko příkladem ?

   Velký irský státník William Thomas Cosgrave položil ve třicátých letech dvacátého století základy výkonné a neúplatné státní správě. Svůj úspěšný plán založil na změně v postupu při obsazování důležitých úřednických míst v ústřední i místní správě. Pomocí nezávislých konkurzních komisí zabránil pronikáni osob s politickým vlivem. Tím se státní správa stala méně politickou a více odbornou  oporou vlády.
   V roce 1958 další velký Ir T.K.Whitaker vypracoval zajímavý ekonomický program, který správně stanovil hlavní hospodářské cíle. Tento program byl založený na zvýšení kapitálových investic a jejich správné nasměrování. O osm let později pod Lemassovým vedením následoval další ekonomický program, který největší pozornost věnoval budování infrastruktury – silnic, bytů a rozvodných sítí. Třetím významným  impulzem posílení hospodářského růstu se  stal vstup Irska do Evropského hospodářského společenství v roce 1973.
   Neustálý růst  hospodářství se mimo jiné projevil v demografické oblasti. Poprvé po sto letech se rapidně snížilo vystěhovalectví a počet obyvatel se začal rychle zvyšovat. V roce 1979 byla polovina populace mladší 25 let !
   V roce 1966 zahájila vláda také hlubokou reformu školství. Tým odborníků vedl profesor Patric Lynch. K velkým změnám došlo zejména na středních školách. Byly zavedeny nové typy škol a studium se začalo poskytovat zdarma. Vysoké školy kladly stále větší důraz na technické obory a praktické složky vzdělání.
   Péče o stát a hospodářství pokračuje i v současnosti. Irská vláda se systematicky stará o zlepšování podmínek pro zahraniční investory a trvale snižuje daně. Proto je dnes Irsko v příjmech na občana výše, než mnohé v minulosti bohatší evropské země.
   Irsko umožňuje svým občanům hlasovat o důležitých otázkách v referendu. Příkladem je referendum o přijetí zákona o jednotné Evropě anebo přijetí Maastrichtské smlouvy.  Základem irského práva se čím dál tím více stává právo Evropské unie.
   Co říci závěrem. Irsko je dobrý příkladem také pro Českou republiku. Je malým evropským státem, s přibližně stejnou dobou nezávislé existence, ale i s řadou ještě nedořešených vnitřních problémů. To co je pro nás největší irskou inspirací, je upřímná snaha již čtvrté generace politiků o pozvednutí svojí země.   
(ld), 18.3.2001