DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o odchodu sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik,

berouce v úvahu prohlášení československé vlády ze dne 3. prosince 1989 a prohlášení sovětské vlády ze dne 4. prosince 1989, včetně jejich právních aspektů,

vedeny snahou o rozvoj tradičního přátelství a spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik při důsledném dodržování zásad mezinárodního práva zakotvených v Chartě OSN, včetně zásad respektování suverenity a nevměšování do vnitřních záležitostí,

potvrzujíce své pevně odhodlání všestranně napomáhat upevňování míru, stability a bezpečnosti v Evropě a na celém světě, vyjadřujíce vůli dodržovat závazky vyplývající z Varšavské smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci ze dne 24. května 1955, se dohodly na následujícím:

článek 1

1. Úplný odchod sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky se uskuteční po etapách, přičemž první etapa bude ukončena do 31. května 1990, druhá etapa do 31. prosince 1990 a třetí etapa do 30. června 1991.

2. V první etapě se uskuteční odchod podstatné části sovětských vojsk v souladu se společně vypracovaným harmonogramem.

článek 2

Vláda Československé socialistické republiky poskytne sovětské straně při odchodu sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky nezbytnou součinností.

článek 3

V období do úplného odchodu sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky se na tato vojska bude aplikovat režim fakticky existující v době sjednání této dohody, včetně majetkových, finančních a jiných otázek, s přihlédnutím k případným změnám v podmínkách vzájemného zúčtovacího a platebního styku.

článek 4

Strany jmenují zmocněnce pro záležitosti odchodu sovětských vojsk, kteří budou řešit praktické otázky vyplývající z provádění příslušných ustanovení této dohody.

článek 5

Majetkové a finanční otázky vznikající v souvislosti s odchodem sovětských vojsk se budou posuzovat zmocněnci pro záležitosti odchodu sovětských vojsk a budou vyřešeny dohodami mezi příslušnými ministerstvy Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik.

článek 6

Majetkové a finanční otázky související se sovětskými vojsky v Československé socialistické republice, které nebudou upraveny do doby jejich úplného odchodu, budou vyřešeny zvláštní dohodou stran, která bude sjednána nejpozději do dvou let ode dne vstupu této dohody v platnost.

článek 7

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

Dáno v Moskvě dne 26. února 1990 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Svazu sovětských socialistických republik: E. A. Ševardnadze v. r.

Za vládu Československé socialistické republiky: Jiří Dienstbier v. r.