Vlády Československé republiky a Polské republiky jsou rozhodnuty připravit plány o konfederační asociaci nezávislých státu v té evropské oblasti, v níž žijí jejich národové.

 

I.               Principy o oborech společné politiky.

 

1) Členové Konfederace budou míti společnou politiku

a) ve věcech zahraničních

b) vojenských

c) měnových

d) obchodních

e) dopravních, poštovních a telegrafních

f) hospodářských, sociálních a finančních.

 

   ad a) Základním předpokladem Konfederace je společná politika zahraniční. Proto vlády jejich členů musí soustavně a nepřetržitě koordinovat svou zahraniční politiku a zavázat se, že se budou o všech mezinárodních a zahraničních věcech soustavně informovat a stále konzultovat, a že neuzavřou žádnou smlouvu nebo ujednání s jinými státy, které nejsou členy Konfederace, pokud se o tom nedohodnou s ostatními členy Konfederace. Rovněž se zavazují, že úmluvy všeho druhu, které by ujednávali s jiným členem Konfederace vstoupí v platnost, jen souhlasí-li ostatní členové Konfederace.

   Každý člen Konfederace má svou samostatnou zahraniční a diplomatickou službu, ale svou zahraniční politiku může provádět jen koordinovaně v stálé dohodě s ostatními členy.

   ad b) Členové Konfederace mají své samostatné armády, budované v duchu národní tradice a podle politické a sociální struktury příslušného státu. Jejich vojenská politika a příprava obrany musí býti jednotná. Proto základní organizační a výcvikové předpisy pro tyto armády budou společné. Výzbroj a výstroj armád jejich členů musí být totožná. Přiměřeně těmto potřebám jednotné budou též hlavní normy pro organizaci válečné výroby, zejména ve všech odvětvích průmyslu, důležitých pro obranu; komunikace budou budovány také se stalým zřetelem na strategické potřeby všech členů Konfederace.

   Za války Konfederace bude mít jednotné vrchní velení.

   ad c) Členové Konfederace budou mít jednotnou měnovou politiku. Samostatné cedulové banky členských států budou zachovány; jejich úkolem bude pečovat o to, aby stanovený poměr mezi národními měnami trvale se udržoval.

   ad d) Členové Konfederace budou mít společnou obchodní politiku vůči státům, které nejsou jejími členy. Proto budou mít jednotná cla vůči státům, které nejsou členy Konfederace a budou s nimi ujednávat hospodářské úmluvy jen po předchozí dohodě s druhými členy Konfederace. Podobné úmluvy mezi jednotlivými členy Konfederace vyžadují rovněž souhlasu ostatních členů. Společná účelně koordinovaná politika obchodní a hospodářská vůbec, je stejně nezbytným předpokladem Konfederace, jako společně koordinovaná politika zahraniční a vojenská.

   ad e) Podobné koordinace je třeba v politice dopravní. Proto je nutno, aby členové Konfederace budovali, organizovali a spravovali železniční, silniční, automobilovou, leteckou, vodní a námořní dopravu, jakož i službu poštovní, telegrafickou, telefonní, radiovou, podle společného a pokud možno jednotného plánu. Proto budou zavedeny jednotné tarify dopravní, poštovní a telekomunikační ve všech státech Konfederace.

   Speciálními úmluvami se zajistí společná podpora a exploatace přístavů, které patří jednotlivým státům Konfederace.

   ad f) Členové Konfederace se zavazují, že budou v celé své hospodářské, finanční a sociální politice pečovat o to, aby se žádným nedopatřením neztěžovala spolupráce mezi nimi, nýbrž naopak, aby se mezi sebou stále více sbližovali i v oblasti hospodářské a sociální. Proto budou postupně provádět koordinaci svých vnitřních finančních politik, zvláště také v oboru daňovém, tak aby se dospělo k vyrovnání finančních daňových systémů mezi nimi, dále koordinaci svých politik sociálních, tak aby se postupně vyrovnaly na přibližně stejné úrovni sociální struktury jejich národů. K témuž cíli bude směřovat i koordinační úsilí v politice školské a kulturní, k níž se záměrně bude organizovat intenzivní styk intelektuálních pracovníku a studující mládeže všech oborů, jakož i žádnými restrikcemi nerušena výměna duchovních hodnot a kulturních statků. Proto zejména v legislativě bude se soustavně pečovat o záměrné sbližování a sjednocování národů Konfederace.

   Příslušníci státu patřících ke Konfederaci nebudou nijak omezováni ve volném cestování v kterékoliv zemi Konfederace; nebudou proto v tomto styku potřebovat zahraničních pasů a víz.

   Zvláštní úmluvy stanoví podmínky pobytu a výdělečné činnosti příslušníků jednotlivých států Konfederace v druhých státech Konfederace, dále vzájemné uznávání školních a odborných diplomů, úředních dokumentů a soudních rozhodnutí, jakož i vzájemnou právní pomoc ve věcech občanských, trestních a nesporných, včetně extradice a vykonávání soudních rozhodnutí.

   2) Státy, které jsou členy Konfederace, zůstávají vůči druhým státům i vůči sobě navzájem státy nezávislými se svou vlastní svrchovaností, tedy se svými vlastními hlavami státu, vládami, parlamenty a jinými ústavními orgány, se svou vlastní mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní, se svými vlastními armádami. Výkon své svrchovanosti omezují ve všem, kde se dohodují o koordinaci svých politik a o společném provádění dosažených dohod, které je pro všechny stejně závazné.

   K tomu, aby tato koordinace a společný postup jejich politik byly umožněny, Členové Konfederace se zavazují, že všichni stejně zajistí v ústavních režimech svých států přijetí a provádění těchto základních lidských a občanských principů:

a)    svoboda svědomí

b)    svoboda osobní

c)    svoboda věd a nauk ¨

d)    svoboda slova a tisku

e)    svoboda shromažďovací a spolková

f)    rovnost všech obranu před zákonem

g)    svobodný přístup všech občanů k jakékoli sociální funkci

h)    nezávislost soudu

i)    ústavní odpovědnost vlády a kontrola vlády svobodně voleným národním zastupitelstvem.

 

II.           Orgány společné politiky.

 

   K výkonu společné politiky všech členů Konfederace budou zřízeny tyto orgány:

   1) Vlády členu Konfederace vytvoří Konfederální radu, která bude složena z ministerských předsedů, ministrů pro věci zahraniční, války (národní obrany) a národního hospodářství. Konfederální rada koordinuje a řídí všechny společné věci Konfederace a předkládá své usnesení ke schválení a provedení vládám jednotlivých členů Konfederace. Schází se nejméně dvakrát do roka nebo kdykoli je toho naléhavě zapotřebí a jejím zasedáním předsedají ministerští předsedové v abecedním pořadí členů Konfederace.

   2) Zahraniční ministři členů Konfederace tvoří Diplomatickou radu Konfederace, jejíž úkolem bude soustavná koordinace zahraniční politiky všech členů, jednání a usnášení o společné jejich politice vůči ostatním státům. Diplomatická rada schází se nejméně čtyřikrát do roka nebo kdykoli je toho z důvodu mezinárodně - politických zapotřebí.

   3) Bude vytvořen Konfederální hlavní štáb, pověřený technickou přípravou společné obrany a přípravou jednotného vrchního velení za války.

   4) Ministři války (národní obrany), šéf Konfederačního hlavního štábu a šéfové hlavních štábů tvoří Vojenskou radu Konfederace, která jedná o společné vojenské politice a společné obrané Konfederace a schází se nejméně dvakrát do roka nebo kdykoli je toho z důvodu vojenské bezpečnosti zapotřebí.

   5) Hospodářští ministři (financí, průmyslu, obchodu, zemědělství, dopravy, sociální péče atd.) tvoři Hospodářskou radu Konfederace, jejíž úkolem je koordinace hospodářské, finanční a sociální politiky členů Konfederace. Schází se aspoň čtyřikrát do roka, nebo kdykoli toho naléhavá potřeba vyžaduje.

Podle návrhu Hospodářské rady vlády Členských států zřídí Konfederální celní úřad.

   6) Parlamenty členů Konfederace vyšlou ve stejném počtu delegáty do Parlamentní delegace Konfederace, jejímž úkolem bude příprava legislativních návrhu týkajících se společných věcí pro parlamenty jednotlivých členů. Konfederální rada předkládá své návrhy Parlamentní delegaci, ale mimo to Parlamentní delegace má právo iniciativy.

   7) Všechny uvedené konfederální orgány budou mít k dispozici příslušný administrativní aparát, který bude zřízen podle konkrétních potřeb a praktických zkušeností a který bude složen z úředníků jednotlivých států, které budou členy Konfederace.

   8) Všechny náklady spojené s činností společných orgánů resp[ektive] jejich administrativního aparátu, budou členové Konfederace hradit rovným dílem.

   9) Po ustavení Konfederace bude rozhodnuto o místě konferenci společných orgánů Konfederace.

   10) Všechny návrhy a usnesení Konfederální rady a ostatních uvedených společných orgánu podléhají schválení vlád, resp[ektive] parlamentu jednotlivých členů Konfederace a jsou prováděny jejich ústavními orgány a administrativními institucemi.

 

III.        Rozhodnutí o ustavení Konfederace.

 

   Plány, na nich se dohodnou československá a polská vláda, resp[ektive] jiné vlády, které by se jich účastnily, budou po obnově samostatnosti jejich státu

podány ústavním organům těchto zemí k uvážení a ke schválení.

 

 

Abstract:

1941, [November 27-28]a), London. - The Czechoslovak Draft Basic Principles of Czechoslovakia's and Polands Confederative Association.

In the introduction the principles concerning the branches of joint policy are stipulated: 1. The Confederation members will have a) joint foreign policy, b) unified defense while maintaining independent armies, c) unified monetary policy while maintaining independent banks of issue, d) joint commercial policy and unified custom-duties, e) a joint and unified plan of transport, postal service and telecommunications, f) joint economic and social policy. 2. In relation to other countries the Confederation members remain independent and sovereign, maintaining their own bodies of legislative, executive and judicial power. They will provide the constitutional guarantees of the basic human and civil rights and liberties. According to the draft the following bodies are to ensure the joint policy: the confederate council, the diplomatic council, the confederate headquarters, military council, economic council, parliamentary delegation and administrative apparatus. In conclusion of the draft the attitude to the decision on the establishment of the confederation is presented. After the restoration oi independence the establishment of the Confederation has to be approved by the members' constitutional bodies.

 

 

AMZV, LA-D, Political Matters, Poland, Coordination Committee, box 105. Original, stencil, typescript. VNA-A IITGM, EB-L, Poland, documents on Czechoslovak-Polish cooperation. Original, stencil, typescript.

a)    The drait was examined by the meeting oi the Czechoslovak Government on November 27 and 28, 1941 (S(JA, PMR-L, Czechoslovak-Polish cooperation 1941, Rel. 1657/41D, box 6). The text itseli had been drawn up beiore November 18 when it was sent, upon H. Ripka's instruction, to Ministers J. Strr;nsky and J. Slavik ior evaluation (AMZV, LA-T, Political Matters, Poland. ReG 3738/41, box 145).

 

Zdoj:

Československo – polská jednání o konfederaci a spojenectví

Vydali Ivan Šťovíček a Jaroslav Valenta

KAROLINUM, vydavatelství Karlovy univerzity a historický ústav Akademie věd České republiky, Praha 1995