Wilhelm Baum     Císař Zikmund

Na vazbě: Hartmann Schedel, Světová kronika s nejstarším vytištěným životopisem císaře Zikmunda

   Po víc než půldruhém století se českému čtenáři dostává do rukou kniha snažící se postihnout skutečnou podobu posledního velkého příslušníka dynastie, která vtiskla nesmazatelnou pečeť českým dějinám.
   Historiografie (a nejen česká) se v minulosti k němu chovala macešsky. Pokud se o něm vůbec zmiňovala, pak převážně z pohledu maďarských, německých, rakouských či českých dějin, vyznívajícího většinou negativně, nejednou zatíženého nacionalistickými předsudky. Teprve v poslední době se historikové odpoutávají od tradičního schématu a začínají dospívat k realističtějšímu pohledu na Zikmunda.
   Zikmund Lucemburský (1368-1437), mladší syn císaře Karla IV., král uherský, český a císař římsko-německý, patří nepochybně k nejvýznamnějším panovníkům vrcholného středověku. Takový Zikmundův obraz také vyvstává z knihy Wilhelma Bauma, třebaže autor nezastírá ani císařovy rozporuplné rysy a jeho vinu na upálení mistra Jana Husa.
   Doba před Zikmundem navršila olbřímí úkoly, jež musel řešit - ať už šlo o překonání schizmatu v církvi a církevní reformu nebo reformu říše, husitskou otázku či o neustálou nutnost čelit tureckému nebezpečí. Svým cítěním a myšlením byl sice ještě člověkem středověku (značnou část života se hlásil k myšlence křížových výprav, také husité byli pro něj kacíři, umění jednat s lidmi, pragmatismus a otevřenost pro nejrůznější novinky vědy a umění však už prozrazují císaře jako zástupce epochy renesance a humanismu. Byl to velmistr diplomatické hry, jenž svou velkou politiku rozehrával na šachovnici sahající od středoasijských chanátů po Anglii a od Skandinávie až po Itálii a jenž vlastně položil základy budoucí podunajské monarchii.

   Wilhelm Baum (1948) studoval v letech 1967-1975 historii, filozofii, teologii a germanistiku na univerzitě v Insbrucku, Římě, Mohuči, Munsteru a Tiibingenu. Od roku 1995 přednáší na univerzitě v Klagenfurtu dějiny středověku.
   Vydal řadu prací, v nichž se zaměřuje převážně na období vrcholného středověku, například knihu o Mikuláši Kusánském (Nikolaus Cusanus in Tirol, 1983), Habsburcích a švýcarském Spříseženstvu (Reichs- und Territorialgewalt 1273-1437. Konigtum, Haus Osterreich und Schweizer Eidgenossen im spaten Mittelalter, 1995) a o Markétě Pyskaté (Margarete Maultasch. Erbin zwischen den Machten, 1994), manželce Jana Jindřicha Lucemburského.

 

Wilhelm Baum     Císař Zikmund

Kostnice, Hus a války proti Turkům

Z německého originálu Kaiser Sigismund. Hus, Konstanz und Turkenkriege vydaného nakladatelstvím Styria ve Štýrském Hradci roku 1993 přeložila PhDr. Danuše Martinová a PhDr. Pavel Kocek

Doslov napsal a překlad po odborné stránce přehlédl prof. PhDr. František Kavka

Na výběru obrazového doprovodu se podílela PhDr. Milada Studničková
Typografie Vladimír Nárožník Vydala Mladá fronta jako svou 5647. publikaci
Odpovědná redaktorka Věra Amelová
Výtvarný redaktor Pavel Sivko
Technický redaktor Miloš Jirsa
Tisk a vazba Moravská tiskárna Olomouc, s. r. o.,
Studentská 5, 771 64 Olomouc 408 stran. Vydání 1, Praha 1996
Knihy Mladé fronty si můžete objednat na adrese:
Mlada fronta, odbyt knih, Chlumova 10, 130 00 Praha 3 

 

Na vazbě: Hartmann Schedel,

Světová kronika s nejstarším vytištěným životopisem císaře Zikmunda

© 1993 Verlag Styria Graz Wien Koln Alle Rechte vorbehalten

Translation © Danuše Martinová, Pavel Kocek,
1996 Epilogue © František Kavka, 1996

ISBN 80-204-0543-7