DĚJINY RAKOUSKA

VÁCLAV VEBER, MILAN HLAVAČKA, PETR VOREL, MILOSLAV POLÍVKA, MARTIN WIHODA, ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ

OBSAH

SLOVO ÚVODEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

1 RAKOUSKO PŘED RAKOUSKEM (DO ROKU 907) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Zdeněk Měřínský

OD PRVNÍCH STOP ČLOVĚKA K POČÁTKŮM ŘÍMSKÉ MOCI

NA STŘEDNÍM DUNAJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Nejstarší stopy (9) První zemědělci (11) Rakouské rondely (14) Pozdní neolit aneb počátky zpracování kovů (16) Doba bronzová (24) Halštatská epocha a Keltové (28)

PŮLTISÍCILETÍ ŘÍMSKÉ MOCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Příchod Římanů do Podunají (33) Zlatá doba římského Podunají (35) Antická každodennost aneb historický místopis (39) Soumrak antiky

a počátky křesťanství (47)

RANĚSTŘEDOVĚKÁ EVROPA A RAKOUSKÉ ZEMĚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Mnoho otců Rakouska (50) Barbarská království a nástup Slovanů (52) Karantánské knížectví (54) Mezi Avary a Bavory (56) Francká říše

a Bavorsko: z periférie centrem (61)

2 OD POHRANIČNÍ MARKY K ŘÍŠSKÉMU VÉVODSTVÍ (907-1278) . . . . . .65

Martin Wihoda

ZROZENI PROSTORU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

Obtížné dědictví (65) Věk biskupů (69) Mýtus jménem Ostarrichi (71) Neklidné pomezí (73)

MEZI CÍSAŘEM A PAPEŽEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

Nové obzory (79) Leopold III. Rakouský a jeho doba (84) Privilegium minus (86) Zápas o salcburské arcibiskupství (90) Georgenbergské úmluvy (93)

KŘIŽOVATKA V SRDCI EVROPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

Svět křížových výprav (97) Št'astná léta (106) Sen o království (109) Pod přemyslovským žezlem (114) Moravské pole (119)

PROMĚNY ŘÍŠSKÉ A ZEMSKÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

Zánik starého Bavorska (121) Dva světy freisinského biskupa Oty (125)

Po stopách rytířských příběhů (128) Allzeit getreue (132)

3 HABSBURCI CESTOU NAVÝSLUNÍ (1278-1490) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
Miloslav Polívka

RAKOUSKO VE 14. STOLETÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . .135

Na prahu pozdního středověku (135) Kořeny Habsburků (137) První pokus o habsburskou hegemonii ve střední Evropě (139) Ve stínu Wittelsbachů a Lucemburků (150) Rudolf Zakladatel (155) Habsburkové nabírají dech (159) Hospodářské a sociální poměry (165) Kultura a vzdělání (172)

RAKOUSKO V 15. STOLETÍ: NA CESTĚ KE KRÁLOVSKÉ A CÍSAŘSKÉ KORUNĚ ........................................................174

Nejisté poměry na prahu 15. věku (174) Na úpatí husitské sopky (178) Albrechtova cesta za královskými korunami: první pokus o "podunajskou monarchii" (180) Vzestup Fridricha V, aneb Chvála poručnictví (183) Za první císařskou korunou Habsburků (186) Ten, který všechny přežil (189) Hospodářský a sociální vývoj rakouských zemí v 15. století (193) Vzdělanost a kultura (196)

4 VZNIK, ROZVOJ A PRVNÍ KRIZE

PODUNAJSKÉ MONARCHIE (1490-1657/1665) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
Petr Vorel

RAKOUSKO ZA MAXMILIANA I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
Rakouské země na prahu novověku (199) Rakousy a Rakousko (202) Sňatková a zahraniční politika (204) Války v Itálii (207) Generální sněm roku 1518 a integrace země (209) Kulturní rozmach renesančního císařského dvora (210)

VSTUP FERDINANDA I. NA DĚJINNOU SCÉNU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212

Rozdělení habsburského dědictví (212) Zápas o moc v zemi (216) Zavedení jednotné měny (218) Selská válka a zápas o Tyroly (219)

VZNIK PODUNAJSKÉ MONARCHIE A TURECKÉ NEBEZPEČÍ . . . . . . . . .221

Zápas o českou a uherskou korunu (221) Správní reformy Ferdinanda L (223) Svatá říše římská a turecká expanze (225) Vídeň královskou rezidencí (228) Politická krize monarchie (230)

DOBA KONSOLIDACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231

Čí vláda, toho náboženství (231) Říšský měnový řád (233) Kompromisní konfesionalizace (235)

ČAS KOMPROMISU A TOLERANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .237

Nové dělení habsburských zemí (237) Neschopný politik nebo moudrý vladař? (240) Marné usilování o nové koruny (241) Princip primogenitury (243) Císař Rudolf 11. a Vídeň (246) Nové habsburské mocenské centrum (248) Tyrolské dědictví a Ambras (250)

PŘED BOUŘÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253

Rozpory uvnitř habsburské rodiny (253) Rakouské země na křižovatce dějin (256) "Šedá eminence" Habsburků (257) Selské povstání a arcikníže Matyáš (258) Vladařské trumfy Ferdinanda Štýrského (260) Velká bratrská rozepře (261) Konfesionalizace a konvertité (264) Vídeňský dvůr císaře Matyáše (266)

TŘICETILETÁ VÁLKA A JEJÍ NÁSLEDKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
Poslední pokus o kompromis (267) Stavovské konfederace (269) Rekatolizace a selské rebelie (273) Ctižádostivý biskup (276) Válečná štěstěna (277) Císař Ferdinand III a dlouho očekávaný konec války (281) Poválečná konsolidace (284) Nástup barokní kultury v rakouských zemích (285)

5 HABSBURSKÁ MONARCHIE V DOBĚ BAROKNÍ A OSVÍCENSKÉ (1657/1665-1790) . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .287
Milan Hlavačka

LEOPOLDOVA VLÁDA A TURECKÉ VÁLKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287
Leopoldovo zahraničně politické dilema (287) Turecké války (288) Osudný rok 1683 (290) "Reconquista" Uher (292) Válečné střetnutí s Francií (293)

VÁLKA O ŠPANĚLSKÉ DĚDICTVÍ A MOCENSKÝVZESTUP

HABSBURSKÉ MONARCHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294

Válka o španělské dědictví (294) Zahraniční politika habsburské monarchie za Karla VL (299) Poslední Habsburkové (303) Pragmatická sankce (305)

VÍDEŇSKÝ BAROKNÍ DVUR A VNITŘNÍ POMĚRY

HABSBURSKÉ MONARCHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307

Dvůr a dvorský ceremoniál (307) Dvorské a státní úřady a jejich nositelé (311) Vztah k Říši (317) Postavení rakouských zemí (319) Postavení českých zemí (321) Nepoddajné uherské království (323) Základní trendy sociálního a hospodářského vývoje (326) Kultura a školství barokní doby (331)

VE VÍRU VÁLEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334

Války o rakouské dědictví (334) Sedmiletá válka (338) Bramborová válka a poslední střet s Tureckem (340)

OSVÍCENSKÉ REFORMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341

Osvícení panovníci a jejich rádci (341) Reformy osvícených panovníků (345) Správní reformy (346) Reformy armády (348) Reformy soudnictví a policie (349) Hospodářské reformy (350) Zrušení nevolnictví (353) Náboženská politika (355) Emancipace židovského obyvatelstva (357) Proměny vzdělávací soustavy (358) Reformní epilog (359) Základní trendy sociálního a hospodářského vývoje (360) Kultura druhé poloviny I8. století (364)

6 RAKOUSKÁ MONARCHIE V "DLOUHÉM" 19. STOLETÍ (1790-1918) . . .366
Milan Hlavačka

VÁLKY S REVOLUČNÍ FRANCIÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366

První koaliční válka (366) Druhá a třetí koaliční válka (367) Katastrofa roku 1809 a její důsledky (369) Napoleonův pád a vídeňský kongres (370) Metternichova intervenční politika (373)

DOBA PŘEDBŘEZNOVÁ V RAKOUSKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376

Císař a král František 1. (376) O duchu doby (379) Probuzené národy (384) Němci: Metternich a Německý spolek (386) Kulturní a sociální emancipace Čechů (387) Vídeň a haličsko-lodoměřské království (389) Vídeň a lombardsko-benátské království (390) Uherský stát a maďarský nacionalismus (391) Vídeň a Slováci (393) Ilyrismus (393) Sociální a hospodářský vývoj (395) Kultura první poloviny 19. století (399)

VÍDEŇSKÉ REVOLUCE A NOVÝ ABSOLUTISMUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402

Březnová revoluce (402) Květnová revoluce a otevření říšského sněmu (405) Uherský sněm a říjnová revoluce (408) Kroměřížský sněm (409) Porážka uherské revoluce (411) O rakouské revoluci 1848/1849 trochu jinak (412) Nový absolutismus (414) Hospodářská politika neoabsolutismu (416)

HABSBURSKÁ MONARCHIE V KONSTITUČNÍM OBDOBÍ . . . . . . . . . . . .418

Obnovení ústavnosti (418) Porážka u Hradce Králové a rakousko-uherské vyrovnání (419) Liberální éra (423) Konzervativní éra (425) Doba nacionálních bojů v Předlitavsku (428) Charakter rakouského konstitucionalismu (434) Nacionalismus v Předlitavsku: Češi a Němci (436) Vzniku občanské společnosti v Předlitavsku (439) Absolutní a konstituční císař František Josef 1. (441) Zahraniční politika habsburské monarchie do první světové války (443) Základní trendy hospodářského a sociálního vývoje (446) Proměna Vídně (448) Vpád liberalismu do venkovské společnosti (450) Průmysl a doprava ve znamení páry (451) Proměny školské soustavy (455) Kultura mezi historismem a secesí (457)

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA A ROZPAD HABSBURSKÉ MONARCHIE . . . . . .462

Vznik první světové války (462) První válečná léta (463) Karel "První a Poslední" (467) Poslední naděje velké říše (469) Rozpad habsburské říše (470)

7 MEZI VÝCHODEM A ZÁPADEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .472
Václav Veber

PRVNÍ REPUBLIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .472
Revoluce ?-Německé Rakousko (472) Saintgermainský mír 1919: diktát nebo spravedlnost? (475) Konec Habsburků v Rakousku(477) Těžké začátky (478) Ženevské protokoly (480) Ignác Seipel (482) Pomalý hospodářský rozvoj republiky (484) Tragické události 15. července 1927 (485) Zahraniční politika mladého státu (489) Panevropa: duchovní motor evropské ideje v meziválečné době (491) Duchovní svět první republiky (493) Stefan Zweig a ti druzí (495) Sigmund Freud (498) Schumpeter, Hayek, Popper a Wittgenstein (500) Zrození rakušanství (505) Velká krize u malém státě (507) Pfrimerův puč (510) K autoritativnímu státu (512) Dollfussova diktatura (515) Únor 1934 (517) Dollfussova smrt (521) Schuschniggova éra (525) Berchtesgaden a konec první republiky (527)

VÝCHODNÍ MARKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .531

Anšlus nebo okupace? (531) Válečné hospodářství (534) Rakušané ve válce (536) Protinacistický odpor (539) Pronásledování Židů (542) Konec války a plány Spojenců (545)

DRUHÁ REPUBLIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .548 Znovuzrození republiky (548) Karl Renner - politik pro každou situaci (550) Vláda Leopolda Fígla 1945-1947 (554) Malý hospodářský zázrak (557) Velká koalice 1947-1966 (559) Podzim 1950: poslední zvonění rakouských komunistů (561) Zápas o Státní smlouvu (563) Otto von Habsburg-syn posledního císaře (567) Klausova vláda 1966-1970 (569) Tyrolská otázka (571) Kreisky a jeho čtyři vlády 1970-1983 (573) Zahraniční politika (576) Waldheimova aféra (579) Malá koalice 1983-1986 (581) Rakouské povstání proti Bohu (582) Opět velká koalice 1987 1999 (584) Fenomén Haider (589) Rakousko je v Unii (593) Vídeň - město hudby a kultury (596) Lidovci opět u moci (601) Leží snad Rakousko v Austrálii? O česko-rakouských vztazích (605)

DODATKY.......................................................609
CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ . . . . . . . . . . . .611
PANOVNÍCI A HLAVY STÁTU
SPOLKOVÍ KANCLÉŘI . . . . . . . . . . . . . . . . .628
RODOKMENY ...................................................644

1 Rodokmen bavorských Liutpoldingů (645) II Rodokmen Babenberků (646) 111 Rodokmen štýrských Otakarů (648) IV Rodokmen tyrolských Menhartovců (649) V Rodokmen korutanských Sponheimů (650)

VI Rodokmen prvních Habsburků, (651) VII Rodokmen Habsburků ve 14. a 15. století (652) VIII Rodokmen hrabat a vévodů Celských (654) IX Rodokmen španělských Habsburků (655) X Rodokmen rakouských Habsburků (656) XI Rodokmen habsbursko-lotrinského rodu (658)

VÝBĚR Z LITERATURY .......................................................660
REJSTŘÍK .......................................................676

DĚJINY RAKOUSKA

VÁCLAV VEBER, MILAN HLAVAČKA, PETR VOREL, MILOSLAV POLÍVKA, MARTIN WIHODA, ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ

Obálku navrhl a knihu graficky upravil Vladimír Vimr Na obálce použito obrazu Adolfa von Menzela Císař František Josef vítá na plesu nové století,

Historické muzeum města Vídně, Vídeň

V roce 2002 vydalo NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny,
Jana Masaryka 56, 120 00 Praha 2

1. doplněné a revidované vydání
Odpovědný redaktor Jan Urban
Sazba a reprodukce NLN, s.r.o.

Vytiskla tiskárna EKON, družstvo, Srázná 17, 586 Jihlava
Doporučená cena včetně DPH 415,- Kč