Miroslav Novák            Systémy politických stran

Systemy_pol_stran.jpg (13743 bytes)

Předkládaná příručka zaplňuje mezeru v naší odborné literatuře, v níž kniha o systémech politických stran dosud chyběla. Autor vzal za základ knihy hlavní myšlenky průkopnické práce M. Duvergera Partis politiques a v jednotlivých otázkách se opíral o díla dalších význačných soudobých politologů, např. J. Blondela, R. A. Dahla, S. M. Lipseta, S, Rokkana, G. Sartoriho, D.-L. Seilera a dalších.
Kniha přispívá k pochopení politických režimů a jejich reálného fungování. Po první kapitole, která se zabývá otázkou, co jsou politické strany a jak vznikly, se přechází k analýze systémů stran. Autor se drží tradičního rozdělení na systém jediné strany (
monopartismus), systém dvou stran (bipartismus) a systém více (než dvou) stran (multipartismus). Poté následují kapitoly týkající se koalic, poměrné velikosti stran, vztahů stran k vládě a k opozici.
Tato studijní příručka je určena v prvé řadě studentům politologie a příbuzných oborů (např. sociologie nebo práva). Poslouží samozřejmě i širší z
ainteresované veřejnosti. Zvlášť užitečná může být pro ty, kdo jsou v naší obnovující se demokracii politicky činní.

MIROSLAV NOVÁK (* 1953) je doktorem sociologíe Ženevské university (1988). Specializuje se na komparativní politickou sociologii. Jeho hlavní odbornou publikací je kniha Du Printemps de Prague au Printemps de Moscou (Od Pražského jara k Moskevskému jaru, 1990). Odborné články publikuje v Politologické revui, Sociologickém časopise a v Fievue internationale de politique comparée. Od roku 1990 přednáší politologii na Fakultě sociálních věd University Karlovy v Praze, v akademickém roce 1996/1997 také na universitě ve Fribourgu.

 

Tuto knihu věnuji památce vzácného přítele

JAROSLAVA KUSÉHO

(*18. 4. 1919 Plzeň -  7. 3. 1995 Mnichov)
exulanta, který - řečeno slovy Maxe Webera - žil pro politiku.

OBSAH

Strany, vlády, otazníky: úvod do politologie 
(Václav Bělohradský)
9

Úvod

1. kapitola

Co jsou to politické strany a jak vznikly 13
Rozdíl mezi stranami a nátlakovými skupinami 19
Definice politických stran 21
Vznik stran podle Maurice Duvergera 24
Jakou stranu potřebujeme podle Václava Klause 34
Ke vzniku stran ještě jinak 36
Funkce stran 41
Literatura 43

2. kapitola

Počet stran: a) Jediná strana  
Úvod: Co jsou to systémy stran 45
Sociální třídy a systémy politických stran 47
Volební systémy a systémy stran: tzv. Duvergerovy zákony 59
Počet stran: jediná strana a pluralismus stran  
(režimy soutěživé a režimy nesoutěživé) 63
Literatura 75

3. kapitola

Počet stran: b) Dvě strany  
Význam a druhy dvoustranických systémů 78
Typy dvoustranických systémů v historickém vývoji 86
Směřují stranické systémy k dualismu? 90
Literatura 95

4. kapitola

Počet stran: c) Více než dvě strany
Jak se od dvou stran přechází k více stranám 99
Typy dualistických rozštěpení v systémech mnoha stran 103
Robert A. Dahl o zdrojích politického rozštěpení
a jejich konsensuálních nebo konfliktních důsledcích 112
Systémy mnoha stran a jejich typy 123
Nové tendence v posledních třech desetiletích 20. století 125
Jak měřit roztříštěnost stranické scény 128
Multipartismus a volební systémy 132
Literatura 136

5. kapitola Velikost a síla stran

Typy velikosti stran, jejich význam a měření 140
Strany a většinové poslání 141
Velké diskuse o malých stranách 146
Jak se velikost stran vyvíjí v čase: typy vývoje 154
Běžný vývoj a náhlé změny: úloha volebního systému 163
Blondelovo rozdělení systémů stran podle počtu stran,
jejich velikosti a ideologie
167
Literatura 173

6. kapitola

Aliance a koalice
Druhy a faktory koalicí 175
Aliance z politického hlediska 179
Vztahy mezi koaličními partnery 182
Prediktivní teorie koalicí 185
Literatura 189

7. kapitola Strany a vlády

Stranické systémy a dělba moci 192
Je prezidentský režim za multipartismu nebezpečný? 202
Poloprezidentské režimy 211
Literatura 219

8. kapitola Strany a opozice

Co je opozice, jaký je její význam 222
Základní modely opozice v demokracii podle Roberta A. Dahla 225
Cíle a strategie opozice 234
Literatura 238
Místo závěru 240
Politologové citovaní v této knize 249
Literatura 259
Jmenný a věcný rejstřík 265

 

Vydání knihy podpořila Společnost Jana Husa ve Švýcarsku.

Vydalo SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ, Praha 1997.

Ediční řada Studijní texty, 11. svazek. Redigují Alena Miltová a Jiří Ryba.
Recenzovali: PhDr. Lubomír Brokl, Ing. Petr Kotlas.
Návrh obálky Rudolf Storkán. Vydání první - dotisk.

Adresy vydavateli:

Alena Miltová, Rabyňská 740/12, Praha 4-Kamýk
Jiří Ryba, U Národní galerie 469, Praha 5-Zbraslav
Sazba Rekosa, Hostouň u Prahy 89
Vytiskl ÚJI, a.s., Elišky Přemyslovny 379, Praha 5-Zbraslav

Adresa nakladatelství pro písemný styk:
SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ Alena Miltová a Jiří Ryba
poštovní schránka 36, 156 80 Praha 516
Distribuce pro Slovensko:
AF s.r.o.-distríbúcia, Radvanská 1, 811 01 Bratislava

© Miroslav Novák 1997
Foreword © Václav Bělohradský 1997
ISBN 80-85850-22-2