Pavel Tigrid – Glosy a české politice

1996 ---------- 1999

Úvodní slovo

                        na vysvětlenou

   Stránky, které následují, nepřinášejí nic víc, než co titul celého svazku naznačuje: jsou to glosy k událostem v České republice a občas i ve světě, jež jsem týden co týden v neděli ráno komentoval na vlnách Českého rozhlasu 1 - Radiožurnál. Náměty jsem si určoval sám podle toho, co jsem pokládal za důležité, co mě zaujalo nebo k čemu jsem prostě chtěl zaujmout stanovisko. Takto vzniklé glosy proto nemohou, ani nemají být poznámkami ke všemu, často i velmi podstatnému, co se v ČR, natož jinde ve světě dělo. Nelze je tedy číst jako jakési souvislé malé dějiny daného údobí. Navíc jde o výběr. Vyřadil jsem desítky poznámek, které ztratily na své aktuálnosti nebo naléhavosti, v těch do této knihy zařazených jsem škrtal (asi ne dost), co se opakovalo, vědom si toho, že text psaný pro rozhlas takové opakování nejednou vyžaduje, u tištěného naopak čtenáře zbytečně zatěžuje. Nic jsem však v původním textu neměnil, ani ovšem v těch glosách, z nichž je dnes zřejmé, že jsem se mýlil nebo další vývoj špatně odhadl.
   Jednotlivé sledované roky uvádím krátkým přehledem, jak se mně z osobního pohledu těch dvanáct měsíců jevilo. Datum nad každou kapitolkou označuje den, kdy glosa byla vysílána.
   K tomu údobí, k němuž se glosy vztahují: nebylo zvoleno, bylo dáno tím, že jsem v první vládě České republiky zastával dva a půl roku (od února 1994 až do července 1996) funkci ministra kultury a jako nezávislý novinář jsem se odmlčel, jak je v demokraciích dobrým zvykem. Komentáře k událostem z let 1992-1993 jsem vydal pod názvem Jak to šlo (v Nakladatelství Lidové noviny, 1993).
   K rozhodnutí vydat knižně výběr z těchto rozhlasových nedělních poznámek přispělo přání četných posluchačů, že by si je rádi také přečetli, jakož i neúnavné naléhání redaktorky této knížky, jíž patří můj dík za nedocenitelnou pomoc při editování tohoto svazku.

 

 

Vydal Radioservis, a.s., ve spolupráci s Český rozhlasem v Praze roku 2000

Obálku a grafickou úpravu navrhl Václav Kučera

Foto na obálce Vít Klusák

Odpovědná redaktorka Agáta Pilátová

První vydání.

© Radioservis, a.s.