Dějiny Univerzity Karlovy

Autoři:

doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
doc. PhDr. Břetislav Fajkus, CSc.
prof. PhDr. Jan Havránek, CSc.
Mgr. Jan Janko, CSc.
PhDr. Jan Jirák
doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
PhDr. Miroslav Kunštát
doc. PhDr. Alena Míšková
doc. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
prof. PhDr. Josef Petráň, CSc.
PhDr. Zdeněk Pousta
doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.
PhDr. Petr Svobodný
prof. JUDr. Valentin Urfus, CSc.
PhDr. Marek Waic, CSc.
PhDr. Blanka Zilynská

Rejstříky: PhDr. Lenka Zapletalová
Prorektor-editor: prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
Recenzovali: prof. PhDr. Robert Kvaček,
                   DrSc. prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.
Grafická úprava a návrh obálky: Kateřina Řezáčová
Foto: Jiří Ployhar, Ivan Koudelka, David Ployhar, Jan Smit, Milan Zemina,
Archiv Univerzity Karlovy,
Archiv Akademie věd České republiky,
Archiv Katolické teologické fakulty,
Památník Jana Patočky,
Ústav dějin lékařství,
Fotoarchiv Olega Homoly, Zdeňka Mařatky, Václava Ruska a van Emde Boas
Redaktoři svazku: prof. PhDr. Jan Havránek, CSc.
PhDr. Zdeněk Pousta
Jazyková úprava: PhDr. Marie Štemberková
Odpovědná redaktorka: Mgr. Marie Bernardová
Vydala Univerzita Karlova, Karolinum
Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1 Vydání první. Náklad 5000.
Vytiskla tiskárna Calamarus, Roháčova 101, Praha 3

1998