František Čapka - Dějiny zemí Koruny české v datech

Dějiny zemí Koruny české v datech

Milí čtenáři,

   dostává se Vám do rukou chronologický přehled dějin českých zemí od pravěku až po živou současnost. České země prožívaly ve svých dějinách období vzestupu i úpadku, kdy se nejednou ocitly v područí silnějších. Jako součást středoevropských dějin, kde se často státní útvary rozpadaly a nové vznikaly, neměla doba ani lidé potřebný čas na své vyzrání. Nebyly to vždy jen vnější tlaky, které narušovaly český historický celek, i uvnitř probíhal složitý proces zrání, pozvolného vytváření historického vědomí. Česká situace byla středoevropským osudem par excellence. Jsme zemí, která se vždy potýkala s dějinami, dějiny musela obhajovat a také vytvářet. Budete-li české dějiny pomocí tohoto přehledu pečlivě sledovat, zjistíte, že se ubírají určitým směrem, ať je to jednou pokrok, či jindy úpadek, a že v cyklech politických událostí můžeme rozeznat jakýsi opakující se stereotyp, který potvrzuje pravidlo, že kdo se nepoučí z dějin, musí chyby opakovat.
   Přehledné dějiny českých zemí v datech si kladou za cíl podat co nejobjektivnější pohled na dějinný vývoj ve světle soudobého vědeckého nazírání včetně jistých vazeb na předchozí historická zpracování. V rámci zvolených periodizačních celků jsou jednotlivé jevy a události řazeny důsledně chronologicky - podle dat v ročních cyklech. Výklad pravěku má však jisté zvláštnosti - chronologickou jednotkou zde jsou časové úseky podstatně delší - celá tisíciletí, případně v dalším vývoji staletí. Vlastní periodizace období pravěku je přitom vždy problematická, nejednotnost v dataci samotných archeologů vede k posunům v datování velkých epoch pravěkého vývoje. V práci se vycházelo z datace používané v posledních pracích moravských archeologů (viz seznam literatury). I pro období raného středověku, kde datování je také často pohyblivé a kolísavé, jsem vycházel rovněž z posledních dějepiseckých prací.
   Výběr dat byl určován několika hledisky. Především byl omezen rozsahem plánované publikace, a proto byly vybírány ty údaje, které charakterizovaly sledovaný časový úsek a postihovaly vývojové procesy ve vzájemně propojené vazbě k politickým, hospodářským, kulturním či jiným dějinám (například církevním, správním). Přitom došlo k dílčímu rozdělení do třinácti periodizačních celků.
   Ve větší míře, než je běžné u syntetického zpracování dějin českých zemí, se zde promítají dějiny "vedlejších zemí", zejména dějiny Moravy, případně i Slezska a Lužice. V období, v nichž byly dějiny českých zemí a Slovenska nějak spojeny, jsou přiblíženy i údaje ze slovenských (respektive uherských) dějin.
   Takto vzniklé stručné faktografické "zrcadlo dějin" zemí Koruny české je výtvarně doplněno jednoduchými a funkčními kresbami a mapkami, které mají dokumentovat a oživit vlastní text.
   Přál bych si, aby se tato příručka stala maximálně užitečná pro co nejširší čtenářskou obec a aby každý čtenář v ní nalezl informace, které od ní očekává. Měla by se stát nepostradatelným pomocníkem a informátorem zájemci o historii a také laikovi v běžném každodenním životě. Aktuálně dnes platí, že nemůže ovládat přítomnost ten, kdo nezná minulost.
   Velký dík patří všem recenzentům za jejích podnětné připomínky.

František Čapka

Poznámka ke 3. vydání

Přestože i třetí vydání vychází ve velice krátké době, podařilo se text nejen aktualizovat až do září 1999 a podrobit nové podrobné revizi, za níž autor i nakladatelství děkují prof. J. Janákovi a doc. Z. Měřínskému, ale především knihu doplnit o přehledné úvodní stati k jednotlivým obdobím, dále o tabulky (panovníků a prezidentů, představitelů vlád od roku 1848 do současnosti, biskupů a arcibiskupů) a v neposlední řadě i o zeměpisný, resp. místopisný, a jmenný rejstřík, který zároveň přináší i základní životní data u každé osoby.
Oba rejstříky umožňují především snadné vyhledání událostí či osob i v případě, že čtenář nezná ani přibližné datum, pod nímž by příslušné údaje hledal. Podrobnější údaje jsou pak uvedeny přímo u příslušných rejstříků. Navíc byly překresleny některé mapky, vyměněny, a především znovu doplněny portréty osob a názorné ilustrace, jejichž počet se už blíží k tisícovce.

Kniha tak dostala nejen přesněji vyváženou, ale nyní i komplexní podobu, která nesporně umožňuje její lepší a rychlejší využití. Čtenářům budeme přesto vděční za jejich další podněty i kritické výhrady.

autor a redakce

V Brně a Praze 30. září 1999

© doc. PhDr. František Čapka, CSc., 1998, 1998, 1999 Illustrations © doc. Jiří Eliška, Jiří Hajný, Zdeněk Petráň, Tomáš Durdík a archiv TaL, 1998, 1998, 1999
Odborní recenzenti: doc. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., Filozofická fakulta UK Praha, PhDr. Josef Harna, CSc., Historický ústav
AV ČR Praha, prof. PhDr. Jan Janák, CSc., Filozofická fakulta MU Brno, doc. PhDr. Zdeněk Měřinský, CSc., Filozofická fakulta MU Brno

Třetí, opravené a doplněné vydání. Vydalo nakladatelství Libri, Hořejší nábřeží 17, Praha 5, e-mail: libriClibri.cz, http://www.libri.cz, roku 1999 jako svoji 90. publikaci. Obálka a grafická úprava Pavel Rajský. Odpovědná redaktorka Helena Kučerová. Sazba Grafické studio Klíč, Praha. Vytiskla tiskárna Ekon, Srázná 17, Jihlava.