MEZINÁRODNÍ SMLOUVY
hlavicka.GIF (1780 bytes)

15.12.2000 Podepsána smlouva o přechodu do druhé etapy přidružení ČR k EU.
12.3.1999 Podepsána Listina o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě.
21.1.1997 Podepsána česko-německá Deklarace.
9.5.1995 ČR získala status přidruženého partnera Západoevropské unie.
1. 2.1995 Vstoupila v platnost Evropská dohoda o přidružení ČR k Evropské unii.
1.1.1993 Rozdělení Československa na dva samostatné státy, vznik České republiky.
16.12.1991 Dohody o přidružení ČSFR, Maďarska a Polska k Evropským společenstvím (Brusel).
28.10.1991 Smlouva o dobrém sousedství a spolupráci mezi ČSFR a SRN. (Praha).
1. 7.1991 Rozpuštěna Varšavská smlouva.
26.2.1990 Podepsaná dohoda mezi vládami ČSSR a SSSR o odchodu sovětských vojsk z Československa. plné znění
20.6.1974 Spolkový sněm schválil smlouvu o normalizaci vztahů mezi ČSSR a SRN (Bonn).
16.10.1968 Dohoda o pobytu sovětských vojsk. (Moskva).
26.8.1968 Podepsán moskevský protokol, začátek normalizace v ČSSR  (Moskva). slovník
14.5.1955 Vstup do Varšavské smlouvy. (Varšava)  slovník
10.7.1947 Československá vláda odvolala svou účast na pařížské konferenci, která se zabývala Marshallovým plánem.
5.5.1947 Tajná dohoda DI (Důvěrné Izrael), o výcviku izraelských 200 letců, pilotů a parašutistů na území ČSR.
29.6.1945 Smlouva o Zakarpatské Ukrajině mezi ČSR a SSSR, která pro ČSR znamenala ztrátu tohoto území (Moskva).
5.8.1942 Britská vláda odvolala svůj podpis pod mnichovskou dohodou, podobné prohlášení učinil francouzský Národní výbor vedený generálem de Gaullem.
19.1.1942 Československo-polská deklarace, která obsahovala podrobný plán vzniku konfederace; od plánu se ustoupilo. (Londýn)
21.7.1941 Britská vláda uznala prozatímní československou vládu.
16.3.1939 A.Hitler vydal výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava (Praha).
14.3.1939 Vyhlášen samostatný slovenský stát (Bratislava).
29.9.1938 Podepsaná mnichovská dohoda (Německo, Velká Británie, Francie, Itálie).
16.5.1936 Pakt o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR.
16.3.1933 Podpis Organizačního paktu Malé dohody.
21.5.1929 Podpis arbitrážních dohod mezi státy Malé dohody (ČSR, Rumunsko, Jugoslávie).
20.1.1928 Podpis modu vivendi mezi ČSR a Vatikánem.
5.-16.10.1925 Locarnské dohody , Německo garantovalo západní hranice s Francií a Belgií, ale odmítlo je garantovat ČSR a Polsku.
25.1.1924 Československo-francouzská spojenecká smlouva.
5.6.1922 Prozatímní smlouva mezi ČSR a Ruskem.
6.6.1922 Prozatímní smlouva mezi ČSR a Ukrajinou.
16.12.1921 Smlouva mezi Rakouskem a ČSR o záruce hranic a principu neutrality.
6.11.1921 Československo-polská smlouva o respektování územní celistvosti a vzájemné neutrality.
4.6.1920 Trianonská dohoda , potvrdila rozpad Uherska a vznik Maďarska, určila hranice na Slovensku. (Paříž)
10.9.1919 Mírová smlouva mocností Dohody v Saint-Germain-en-Leye, určila hranice Československa. Rakousko se stalo suverénním státem a uznalo ČSR. Ustanovila připojit Podkarpatskou Rus k Československu.
28.6.1919 Mírová smlouva mezi mocnostmi Dohody a Německem, tzv. versailleská smlouva. Garantovala hranice Československa.
20.1.1919 Dohoda o vyslání francouzské vojenské mise do ČSR, francouzský generál M.Pellé. 13.února byl jmenován náčelníkem štábu československé armády.
14.10.1918 Oznámení Národní rady československé mocnostem Dohody o ustavení prozatímní vlády československé.

Zdroj: Doc. PhDr. František Čapka Csc, Významné mezinárodní jednání a smlouvy v českých dějinách, Praha 1998. 

Novější údaje doplnila ČP podle sdělení Ministerstva zahraničních věcí.

Datum poslední modifikace: 22.10.2005