Slovník z doby komunismu.                                                                     dříve    KSČ od roku 1921    nyní  KSČM

                                věnováno těm, kteří to už neprožili

americký brouk Mandelinka bramborová, v padesátých letech označena komunistickou propagandou za tajnou zbraň kapitalistů, namířenou proti budování komunismu.
bony Poukázky, které dostali občané Československé socialistické republiky při povinné výměně za valuty, zpětně nesměnitelné a platné jen na území republiky. Za bony bylo možné nakupovat zahraniční, nedostatkové nebo luxusní zboží jen v speciálních prodejnách Tuzex. Viz Tuzex a vekslák.
devizový příslib Písemné povolení k cestě do nesocialistických zemí. Zároveň jediná oficiální možnost výměny omezeného množství korun za cizí měnu. Průměrná čekací doba pro nestraníka byla v období normalizace několik let. Nespolehlivým osobám se příslib zásadně nepřiděloval.
dočasný pobyt »Dočasný pobyt« Sovětských vojsk v naší republice trval od 21.8.1968 do 26.2.1990, kdy byl zahájen odsun 73 500 sovětských vojáků.
Fučík Julius Komunistický novinář , zatčený gestapem 24.4.1942, popravený 8.9.1943 v berlínské věznici Plötzensee. Brzy po roce 1945 vyšla jeho kniha Reportáž psaná na oprátce. Fučík v ní líčí svůj pobyt v Pankrácké věznici. Jeho zpráva o zatčení, výsleších a mučení vězňů měla velký ohlas po celém světě. Byl dáván za vzor komunistické mládeži.
Brzy po vydání knihy se objevily otazníky, jestli je jeho líčení skutečné a pravdivé. Rukopis reportáže nebyl nikdy veřejnosti předložen. Značná část dokumentů a materiálů »záhadně« zmizela. O případu Julia Fučíka píše například Josef Frolík v knize Špión vypovídá.
Gulag Gosudarstvenoje upravlenie lagerij (Hlavní správa táborů nápravných prací). Pracovní tábory v SSSR do kterých byli posíláni političtí vězni. Zeměpisně oblast horního toku řeky Kolimy, o rozloze zhruba 400x500 km, na východě dnešního Ruska.
Podle odhadů historika Medveděva zahynulo v Gulagu 40 000 000 lidí. Časopis Něva uvádí, že v letech 1936 až 1950 bylo každý rok v táborech 12 milionů vězňů. 
Převzato z knihy Souostroví naděje, Zdeněk Procházka a Jaromír Stětina, Mladá fronta 1990.
hraniční pásmo

železná opona - hranice ČSSR

Několik kilometrů široký pás podél západní hranice. Tento pás sloužil k neprodyšnému uzavření hranic socialistických států, aby bránil útěkům obyvatelstva na západ. V nepřehledných místech hraničního pásma byly zbořeny celé vesnice, aby se snížil počet lidí, kteří v pásmu žili. Státní hranice byla obehnána dvojitým elektrickým plotem a neustále střežena vojáky a bezpečností. Při snaze přejít toto pásmo, bylo mnoho osob usmrceno ( seznam). Ve svobodném světě se pro hraniční pásmo vžilo označení železná opona.
indexová literatura Index byl seznam zakázané literatury. Seznam nebyl zveřejněn, ale půjčování indexových knih se trestalo až několikaletým vězením. Komunistická strana pečovala o ideologickou »čistotu« ničením a vyřazováním knih z veřejných knihoven. Velké množství knih skončilo ve sběrných surovinách.

Seznam č.1 schválilo vedení KSČ v březnu 1952. Obsahoval trockistickou a protisovětskou literaturu. Seznam č.2 byl sestaven v dubnu 1953 a obsahoval knihy T.G.Masaryka a Eduarda Beneše. 
Zdroj
Dějiny zemí Koruny české v datech .
kádrovák Úředník v továrně, zemědělském družstvu, na úřadu... Udržoval a doplňoval tzv. osobní kádrové materiály. Spolurozhodoval o přijetí do zaměstnání, o studiu na škole, vydání devizového příslibu apod. Kádrovák byl spolehlivým členem KSČ.
KSČ Komunistická strana Československa [KSČ] vznikla 16.5.1921. Za první republiky opoziční parlamentní strana. V roce 1925 přijala princip bolševizace a v roce revoluční pricip 1929 třídního boje. V tomto roce posílilo Gottwaldovo stalinské křídlo a z KSČ odešli někteří zakládající členové. Od vstupu SSSR do války se cíleně připravovala (za vydatné pomoci KSSS) k násilnému převzetí moci a likvidaci demokracie v Československu. Od té doby se mnohokrát neslavně proslavila v naši historii. Po únoru 1948 nastolila několik léta hrůzovlády a teroru mnoha vrstev obyvatelstva. KSČ je odpovědná za stovky politických poprav a desetitisíce nespravedlivě vězněných lidí. KSČ byla hlavním iniciátorem poválečného znárodnění průmyslu a bankovnictví. Prosadila zákaz agrární strany a po únoru 1948 zlikvidovala československou stranu sociální. Zavírala členy západního odboje, vyhazovala lidi z práce, věznila a popravovala.  Šikanovala vojáky, kněží, soukromé rolníky, inteligenci ... Také popravila některé své vlastní členy. Celkem popravila  241 lidí z politických důvodů.  seznam popravených
mauzoleum Hrobka komunistického vůdce, jehož mrtvé tělo je v mauzoleu vystaveno k veřejné prohlídce. Má "věčně" připomínat nesmrtelnost vůdce. Nejznámější je mauzoleum Vladimíra Iljiče Lenina v Moskvě. Přes četné diskuse je stále otevřené od roku 1924.
Po vzoru prvního sovětského vůdce byl uložen do mausolea v roce 1953 také Stalin, ale během kultu osobnosti byl z mausolea odstraněn a tajně pochován. Také československý komunistický vůdce Klement Gottwald byl vystaven, ale údajně nebyl správně uchován. Podobné mausoleum bylo také v Sofii, ale několik let po pádu železné opony bylo úplně odstraněno.
měnová reforma V červnu 1953 došlo k nečekané měnové reformě, kdy byli především drobní střádalové připraveni o své úspory v bankách. V důsledku toho došlo k vůbec prvním protestům zaměstnanců řady podniků v Praze, Plzni, Ostravě i Brně. Zdroj: Dnešek je váš zítřek je váš.

Hotovost 300 Kč byla přepočtena v poměru 1:5, ostatní peníze 1:50, vklady trochu příznivěji. Vázané vklady a pojistky byly zrušeny. Mzdy, platy a penze se přepočetly 1:5.  Zdroj: Dějiny zemí Koruny české v datech .
moskevský protokol Při vstupu armád 21. srpna 1968 byli představitelé strany a vlády internováni v Moskvě. Pod hrubým nátlakem byl 26.srpna podepsán 25 přestaviteli strany a vlády moskevský protokol. Jediný člen delegace, který protokol nepodepsal, byl František Kriegel.
Moskevský protokol obsahoval zákaz činnosti »protisocialistických« organizací, zákaz sociální demokracie, kontrolu tisku, personální změny ve vedení státu. Dále obsahoval příslib stažení Sovětské armády. V zápětí ale místo toho Sovětský svaz požadoval podpis dohody o pobytu sovětských vojsk. Tato dohoda byla podepsaná 16.10.1968 předsedou vlády Černíkem.
normalizace Pojem propagovaný témi československými komunisty, kteří se po srpnu 1968  ujali  »normalizace« společnosti. Jedním z jejich hlavních cílů bylo podlomení odporu proti sovětské okupaci a vyloučení nespolehlivých členů strany. Strana zahájila výměnu stranických legitimací a požadovala po všech členech souhlas se sovětskou přítomností. Někteří komunisté na protest ze strany sami vystoupili, ale později byli stejně  označeni za vyloučené. Statisíce komunistů vyloučila strana při stranických prověrkách. Vyloučení ztratili své zaměstnání, často museli vykonávat manuální a podřadné práce. Vyloučení ze strany bylo ecidované v kádrového posudku. Ten byl často jediným rozhodujícím kritériem pro přijetí do zaměstnání, na školu a podobně.
Pionýr Organizace Pionýr byla založena jako ideologická organizace KSČ pro děti na základní škole. Sloužila komunistické straně pro šíření myšlenek socialismu mezi dětmi. Skaut a podobné předúnorové organizace byly v té době zakázané. Učitelé na základních školách byli nuceni zajišťovat masový nábor do Pionýra. Hlavním kritériem úspěšnosti byla politická organizovanost a šíření myšlenek komunismu mezi dětmi. Pionýři měli modrobílý stejnokroj s rudým šátkem a skládali slib věrnosti učení marxismu-leninismu.
politický proces

 

1.maj

Politické procesy začali komunisté organizovat jako nejtvrdší formu boje proti třídnímu nepříteli. Tresty při těchto nezákonných soudních procesech byly absurdní, nespravedlivé a kruté. Několik stovek lidí bylo popraveno ( Seznam popravených ). Co to znamenalo doslova popisuje Pavel Tigrid v knize Kapesní průvodce
    ”Byl vypracován jakýsi rozvrh represe. Nejdřív bylo třeba si vyřídit účty s předúnorovými politickými partnery komunistů slovenskými demokraty počínaje. Pak přišli na řadu potenciální odpůrci nového režimu, šiřitelé letáků, důstojníci, »velcí« rolníci. V roce 1950 se inscenoval proces s »vedením záškodnického spiknutí«, v němž byly vyneseny čtyři rozsudky smrti, mezi nimi nad dr. Miladou Horákovou, bývalou poslankyní národně socialistické strany, a »trockistou« Závišem Kalandrou, historikem a estetikem, který měl za sebou šest let nacistického koncentráku. Gottwald odsouzeným milost neudělil, přestože přišly protesty z celého světa, mezi nimi i od Einsteina. Ale tím to nekončilo. Bezpečnost chtěla mermomocí dokázat velký rozsah »spiknutí« a tak v následných procesech bylo odsouzeno přes 600 lidí: deset trestů smrti, tresty na svobodě dosáhly 7850 let. Rozvrh pamatoval na kněze (v roce 1950 bylo internováno 1910 mnichů a 10 660 řeholnic), na trockisty, sociální demokraty, »kulaky«, »vnější nepřátele«. Následovali »sabotéři«, pokud možno židovského původu, v hospodářských ministerstvech a institucích, až konečně bylo objeveno »protistátní spiklenecké centrum« přímo ve špičkách strany.
Poučení z krizového vývoje Celým názvem Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII sjezdu KSČ vydané v prosinci 1970. Dokument Komunistické strany Československa, ve kterém se lživým způsobem popisují události před a po srpnu 1968. Poučení z krizového vývoje bylo jedním ze základních materiálů ideologického působení strany v období normalizace.
PTP Pomocný technický prapor - zvláštní vojenské jednotky zřízené v 50. letech ministerstvem obrany, do kterých zařazovala komunistická strana mladé muže nepohodlné režimu. Příslušníci PTP sloužili beze zbraně, byli ubytovaní v lágrech; pracovali na stavbách , v kamenolomech, dolech a lesích. Stálá persekuce byla vykonávána formou vojenských rozkazů nebo prodlužováním služby až na 4 roky. Před propuštěním museli členové PTP podepisovat závazek, že budou manuálně pracovat další 3 roky. 1.září 1950 dal ministr obrany Alexej Čepička, zeť Klementa Gottwalda, rozkaz ke zřízení prvních osmi vojenských PTP jednotek, kterými prošlo v padesátých letech více než 40 tisíc lidí.
ROH ROH Revoluční odborové hnutí.

Rudé právoRudé Právo

Oficiální tisk KSČ, který bzl hlásnou troubou komunistické strany.
RVHP Rada vzájemné hospodářské pomoci. Byla založena 23.1.1949 se sídlem v Moskvě. Zakládající členové: SSSR, Bulharsko, Československo, Maďarsko, Polsko, Rumunsko. V roce 1950 se připojila Albánie, 1962 Mongolsko, 1972 Kuba, 1978 Vietnam. Pozorovatelem RVHP byla Angola, Afganistan, Jemen, Irák, Laos, Mexiko, Mosambik, Etiopie, Finsko.
RVHP oficiálně sloužilo k výměně hospodářských zkušeností, technické pomoci, surovin a zboží. Ve skutečnosti bylo vhodným nástrojem k prosazování hospodářských zájmů Sovětského svazu. RVHP také chránilo trhy členských zemí před světovou konkurencí.
SČSP SČSP Svaz československo-sovětského přátelství, rozvíjel přátelské styky se SSSR. Podobně existovali další organizace přátelství, ale jen se socialistickými zeměmi. Naproti tomu bylo trestné založit  organizace přátelství se zeměmi západními.
SNB   SNB Sbor národní bezpečnosti.
socialistická demokracie Socialistická demokracie byla komunistickou propagandou popisována jako nový a lepší typ demokracie. V praxi se ale o žádný druh demokracie nejednalo, jak je patrné z naší socialistické historie.
soudruh Původně oslovení členů komunistické strany. Po převratu v roce 1948 takto členové strany oslovovali i ostatní. Například ve školství se běžně používalo oslovení soudružko učitelko, na vojně soudruhu majore, u Veřejné bezpečnosti soudruhu příslušníku.
spartakiáda Cvičení které se konalo každé čtyři roky na Strahovském stadionu. Po zákazu populárního Sokola, hledala komunistická strana náhradní formu pro masová vystoupení obyvatelstva, jako formu nové organizované zábavy. Účast na spartakiádním cvičení byla pro některé skupiny obyvatelstva povinná -  například pro vojáky, žáky, studenty, kteří pokud byli vybráni, museli se spartakiádního cvičeni účastnit.
SSM Socialistický svaz mládeže, společenská mládežnická organizace ustavená 11.11.1970 pro mládež ve věku 14-30 let. Předcházející organizace Svaz české (slovenské) mládeže se rozpadnul během uvolnění režimu v období pražského jara 1968.
Nejaktivnější členy SSM si komunistická strana vybírala jako svoje kandidáty. Těmi byli často také děti z komunistických rodin. Vysoké funkcionáře SSM schvaloval samotný sekretariát ÚV KSČ. V roce 1984 měl SSM 1 600 000 registrovaných členů. 
STANOVY SOCIALISTICKÉHO SVAZU MLÁDEŽE .
Stalin Josif Vissarionovič Vlastním jménem Džugašvili se narodil roku 1879 v Gruzii. V roce 1921 byl lidovým komisařem pro národnostní otázku, v roce 1922 zvolen generálním tajemníkem strany. Po Leninově smrti se postupně  zbavil všech bývalých členů Ústředního výboru. V roce 1941 se stal zároveň předsedou rady lidových komisařů a tím prakticky neomezeným samovládcem. Na jeho rozkaz byly posílány na smrt miliony lidí do Gulagu. Osobně také významně ovlivnil uspořádání poválečné Evropy, zejména během Jaltské konference v roce 1943. S pomocí komunistické ideologie, komunistického hnutí, mezinárodního nátlaku a tajných služeb změnil poválečný vývoj v Československu, Polsku, Maďarsku a Bulharsku a mnoha dalších zemích.
Stalin je odpovědný za neúměrné válečné oběti SSSR. Zemřel v roce 1953, ale teprve v roce 1956 byl přednesen první kritický projev o důsledcích jeho působení na XX. sjezdu KSSS.
TNP Tábor nucených prací. V roce 1948 byly zřízeny tři v českých zemích a tři na Slovensku. V roce 1949 vzniklo dalších 27 táborů (zároveň 7 zrušeno). Do roku 1953 prošlo tábory nucených prací 23 tisíc nevinných občanů. Zdroj Dějiny zemí Koruny české v datech .
třídní nepřítel Třídním nepřítelem komunismu může být každý, kdo není věrný myšlence komunismu a poslušný pokynů komunistické strany a jejího vůdce.
Tuzex Tuzex Za socialismu prodejna zahraničního a luxusního zboží, ve které se mohlo nakupovat jen za bony.
umístěnka Umístěnka byl papír, který mladému člověku při ukončení školy určil místo pracovního pobytu a druh vykonávané práce na dobu 5 let. Tento postup používala strana celá padesátá i šedesátá léta k několika různým účelům. Nepohodlné občany posílala pracovat do míst, kam nikdo neměl zájem odejít, osídlovala pohraničí a trestala umístěnkou »nepohodlné« občany
Varšavská smlouva Varšavská smlouva byla založena 14.5.1955 jako údajná reakce Sovětského svazu na vstup SRN do NATO. Signatáři : Albánie, ČSR (Československo), BLR (Bulharsko), MLR (Maďarsko), NDR (Německá demokratická republika), PLR (Polsko), SSSR (Svaz sovětských socialistických republik). Hlavním orgánem byl Politický poradní výbor a Spojené velení ozbrojených sil se sídlem v Moskvě.
Co znamená Varšavská smlouva v praxi, pochopilo Československo 21.srpna 1968, při invazi 750 000 vojáků pěti armád Varšavské smlouvy (SSSR, NDR, MLR, BLR, PLR). Ještě v roce 1995 podepsal Gustav Husák  prodloužení Varšavské smlouvy o dalších 20 let.
Varšavská smlouva byla rozpuštěna 1. 7.1991.
vekslák Člověk, který měnil za koruny valuty nebo bony, které si opatřoval načerno od cizinců. Žil z rozdílu kurzu a lze ho řadit mezi šmelináře, jakých bylo za socialismu mnoho druhů. Pro řadové občany byl vekslák jediná možnost, jak si koupit valuty nebo bony.
Vítězný únor Vítězný únor, státní převrat 25.2.1948 organizovaný Komunistickou stranou Československa. Zapsal se do našich dějin jako den, který zahájil nejhorší novodobou devastaci našeho státu.
VŘSR Velká říjnová socialistická revoluce, nejuctívanější svátek v socialistických zemích. Revoluce začala  7.listopadu 1917 v Petrohradě svržením prozatímní vlády. Aby si revolucionáři naklonili dezertující vojáky carské armády a rolníky , vyhlásili hned druhý den Dekret o míru a Dekret o půdě. V zemi začala krvavá občanská válka.
znárodnění

Znárodnění proběhlo v několika fázích po 2. světové válce a bylo připraveno československými komunisty v Moskvě, jako jeden z jejich hlavních cílů Košického vládního programu. Komunisté považovali znárodnění za jeden z důležitých kroků k oslabení třídního nepřítele a levný způsob volební agitace. Znárodnění se začalo realizovat hned po roce 1945 dekrety prezidenta Beneše. Nejdříve byl předán do státní správy majetek Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů (dekret z 1.9.1945 ). O měsíc později jim byla zkonfiskována půda. V říjnu 1945 vydal prezident dekret o úplném znárodnění průmyslu - energetického, uhelného, metalurgického, zbrojního a chemického. V ostatních odvětvích byly znárodněny podniky nad 500 zaměstnanců, včetně soukromých bank a pojišťoven (někde nad 150). Po únoru 1948 bylo znárodnění násilně dokončeno. Postupně byly znárodněny všechny zbývající malé podniky a zkonfiskována všechna půda. Československo bylo na rozdíl od Polska, Maďarska a NDR zemí, kde celá desetiletí vůbec neexistoval ani drobný soukromý sektor.

 

konfederace politických vězňů Mělník  Konfederace politických vězňů Pobočka 35 Mělník  

 

 

muzeum komunismu v Praze   Navštivte Muzeum komunismu v Praze
(malá, ale zajímavá výstava s popisy i v angličtině)

  

  Doporučujeme: kvalitní server  www.totalita.cz

  Doporučujeme: Smetiště komunistických dějin - Společnosti 89  

 

© Česká politika 2000-2003

Datum poslední modifikace: 03.01.2004